செய்யாதே! – விவேக சிந்தாமணி – 2.99

செய்யாதே!

விவேக சிந்தாமணி - 2.99

தான்கெடினுந் தக்கார்கே டெண்ணற்க தன்னுடம்பின்

ஊன் கெடினு முண்ணார்க்கைத் துண்ணற்க – வான் கவிந்த

வையக மெல்லாம் பெறினு முரையற்க

பொய்யோ டிடை மிடைந்த சொல்.”

ஒருவன் தான் கெட்டுப் போயிருந்தாலும், யோக்கியருக்கு உதவி செய்யவேண்டும்; அவருக்குத் தீங்கு செய்து பொருளைத் தேடுவதால், தனக்கு சுகம் கிடைப்பதாயினும் அங்ஙனம் தீங்கு நினைக்கலாகாது. நல்ல உணவு அகப்படாமல் உடல் மெலிந்தாலும், உண்ணத் தகாதவரிடத்தே உணவு உண்ணலாகாது. பொய் கூறுவதால் பூமி முழுவதுமே கிடைப்பதாயினும் பொய் கலந்த சொற்களைக் கூறலாகாது.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>