5.கனவும் பலன்களும்

கனவும் பலன்களும்
**********************
மனிதர்கள் காணும் கனவுக்குப் பலன்கள் உண்டென்றும், கனவையும் அது காணப்படும் நேரம் ஆகியனவை வைத்துப் பலன்கள் கூறமுடியும் எனவும் முன்னோர்கள் சோதிட சாற்றிறத்தில் எழுதி வைத்துள்ளனர்.

1. கனவில் பாம்பு வந்தால் – ராகு கேது தோட(ஷ)ம் உள்ளது.
2.நாய் விரட்டினால் – பைரவர்
தோட(ஷ)ம் உள்ளது.
3.மாடு விரட்டினால் – நந்தி வழிபாடு தேவை.
எல்லாவற்றிற்கும் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்.
ஆதாரம் – தினத்தந்தி சோதிட மலர்

அது சரி. மனிதன் விரட்டினால் மனித தோட(ஷ)ம் உள்ளது எனவும் மனைவி விரட்டினால் மனைவி தோட(ஷ)ம் உள்ளது எனவும் பலன் கூறிப் பரிகாரம் செய்ய முடியுமா?

947 thoughts on “5.கனவும் பலன்களும்”

  1. குரங்கு கனவில் வயிற்றை கடித்தால் என்ன பலன் அய்யா.

    நண்றி அய்யா.

    மார்க்ஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *